Ansökan om stipendium ur Rachel von Julins fond

Via den här blanketten kan du söka om bidrag från Rachel von Julins fond

Vänligen fyll i fälten noggrant.Sökande

Förnamn
Efternamn
Personsignum
Bankkontonummer
Studieområde
Adress
Postnummer
Stad
Telefonnummer
Epost
Epost (verifiera)

Mål för ansökan

Ansökes om summa
Understöd sökes för
Kort beskrivning av målet för ansökan. Tilläggsuppgifter kan bifogas skilt. Max 200 tecken.
Anknytning till västra Nyland
Skriv var du är uppvuxen. Max 100 tecken
Grundskola och gymnasium före nuvarande studier
Nuvarande skola
Studierna inleddes
Förväntas avslutas
Avlagda studiepoäng
Uppgifter om avlagda examina och de nu pågående studierna
Max 100 tecken
Övriga uppgifter
Max 200 tecken
Om sökanden önskar att studier utomlands eller andra särskilda omständigheter skall beaktas då ansökan behandlas, skall dessa omständigheter beskrivas här och dessutom dokumenteras med intyg och eventuella andra bilagor. Rekommendationsbrev kan inverka gynnsamt på bedömningen av ansökan.
Uppgifter om under studietiden erhållna stipendier
Observera att alla stipendier ur Rachel von Julins fond som sökanden tidigare erhållit skall uppges.
Uppgifter om för närvarande inlämnade stipendieansökningar
Inkomster
Föregående år
Nuvarande år

Bilagor

Lägg till studieregisterudrag och närvarointyg som separata bilagor
Studieregisterutdrag (obligatorisk)
Närvarointyg (obligatorisk)
Andra bilagor


Fyll i blanketten noggrant före du skickar den!